Algemene voorwaarden & privacy verklaring
Element praktijk

Ook een natuurgeneeskundige praktijk is aan bepaalde regels en wetgevingen gebonden. Deze wetgevingen beschermen jou als klant en zorgen voor heldere afspraken. Hieronder staan de volgende wetgevingen verder uitgelegd; WKKGZ, WGBO en tot slot een disclaimer.

WKKGZ - Wet kwaliteit klachten geschillen zorg
Wanneer je onverhoopt een klacht hebt, dan hoor ik dit natuurlijk graag zo snel mogelijk. Ook ik kan hiervan leren en zo kunnen wij samen bespreken hoe wij de klacht kunnen oplossen. Komen wij er samen niet uit dan treed de WKKGZ wet in werking. Deze wet vereist dat elke zorgverlener de cliënt een laagdrempelige klachtbehandeling aanbiedt door middel van een onafhankelijk werkende klachtenfunctionaris of klachtenbemiddelaar. Daarnaast dient de zorgverlener aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie. Mijn praktijk heeft een WKKGZ registratie bij het NIBIG. Het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg. NIBIG registratie nummer: 528381

WGBO - Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.
In deze wet staan de rechten en plichten van de zorgverlener en de cliënt omschreven. Het gaat over hele praktische zaken. Zo heeft een cliënt recht op duidelijke informatie. Ook zijn er bepalingen over minderjarigen, het dossier, de bewaartermijn van de dossiers en de geheimhouding van persoonlijke informatie.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Element praktijk met als  therapeut Erica Mallee
Element praktijk staat geregistreerd   in KvK 67712878 met als BTW nr NL002017641B92

Art. 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de  Natuurgeneeskundig therapeut Erica Mallee– hieronder genoemd ‘therapeut’- en de opdrachtgever/cliënt, hieronder genoemd ‘cliënt’.

Art. 2 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan therapeut worden medegedeeld.
 3. Therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de cliënt verstrekte gegevens en/of onvolledige gegevens.
Art. 3 Duur en wijziging van de overeenkomst
 1. De duur van de overeenkomst is geheel afhankelijk van het soort klacht van de cliënt. Onderling spreken partijen af voor hoe lang deze overeenkomst zal worden aangegaan.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.
 3. Therapeut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
Art. 4 Geheimhouding
Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen.

Art. 5 Klachten
Cliënt is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de therapeut, bij gebreke waarvan het recht van de cliënt om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.
De therapeut doet alles in haar vermogen om de klachten samen op te lossen. Wanneer dit niet naar tevredenheid gebeurt kan de WKKGZ klachtenfunctionaris ingeschakeld worden (registratie Element praktijk bij Nibig: 528381)

Art. 6 Annulering en opzegging van de overeenkomst

 1. Iedere partij is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 2. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Daarna wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
 3. Indien een afspraak op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 24 uur voor aanvang van de afspraken geen kosten verschuldigd. Daarna wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
 4. De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken.
Art. 7 Betaling en retour
 1.  Betaling geschiedt door d.m.v. een factuur aan het  eind van de sessie aan de cliënt (het praktijk ING-rekeningnummer wordt op de factuur vermeld). De factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.
 2. Retour; er worden alleen diensten in rekening gebracht die al geleverd zijn en achteraf gefactureerd worden, tenzij er niet aan de annuleringsvoorwaarden is voldaan (zie art. 6)  Derhalve worden erg geen betalingen teruggestort.   Wanneer er onverhoopt klachten zijn over de dienstverlening,  treed artikel 5 in werking.

Art. 8 Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar – eventueel met inschakeling van niet – ondergeschikten – verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.
 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.
 6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut aansprakelijk wil stellen.

Privacy verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Element verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Huisarts en spoednummer (alleen in geval van nood)
Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Praktijk Element verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals uw gezondheidssituatie en persoonlijke situatie. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.
Waarom we gegevens nodig hebben
Praktijk Element verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: • Het onderhouden van contact; • Het bieden van een persoonlijk behandelplan; • Een goede en efficiënte dienstverlening; • Beheer van het cliëntenbestand; • Het verrichten van administratieve handelingen zoals agendaplanning en facturatie. • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Hoe lang we gegevens bewaren
Praktijk Element zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van 2 jaar.

Delen met anderen Praktijk Element deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Element blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies Praktijk Element maakt geen gebruik van cookies op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@elementpraktijk.nl. Praktijk Element zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging Praktijk Element neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligd cliëntdossier wat voldoet aan alle wettelijke eisen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@elementpraktijk.nl

E-mail verzonden