gezondheid & healing
- De kleine lettertjes

De kleine lettertjes.......









NIBIG registratie: 528381

Ook een natuurgeneeskundige praktijk is aan bepaalde regels en wetgeving gebonden.

Deze wetgevingen beschermen jou als klant en zorgen voor heldere afspraken.

Hieronder staan de volgende wetgevingen verder uitgelegd; WKKGZ, WGBO en tot slot een disclaimer.


WKKGZ - Wet kwaliteit klachten geschillen zorg

Wanneer je onverhoopt een klacht hebt, dan hoor ik dit natuurlijk graag zo snel mogelijk.

Ook ik kan hiervan leren en zo kunnen wij samen bespreken hoe wij de klacht kunnen oplossen.

Komen wij er samen niet uit dan treed de WKKGZ wet in werking.

Deze wet vereist dat elke zorgverlener de cliënt een laagdrempelige klachtbehandeling aanbiedt door middel van een onafhankelijk werkende klachtenfunctionaris of klachtenbemiddelaar. Daarnaast dient de zorgverlener aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie.

Mijn praktijk heeft een WKKGZ registratie bij het NIBIG. Het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg. NIBIG registratie nummer: 528381   


WGBO - Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

In deze wet staan de rechten en plichten van de zorgverlener en de cliënt omschreven. Het gaat over hele praktische zaken. Zo heeft een cliënt recht op duidelijke informatie. Ook zijn er bepalingen over minderjarigen, het dossier, de bewaartermijn van de dossiers en de geheimhouding van persoonlijke informatie.


Behandeloverkeenkomst praktijk Element

Bij een medische klacht dient de cliënt altijd eerst naar de huisarts te gaan voor een diagnose en de cliënt past nooit zijn medicatie aan zonder overleg met huisarts/specialist

De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier alle relevante informatie aan de Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken.

De cliënt heeft inzagerecht in het eigen dossier.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.

De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens.

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde

(be-)handelingen verrichten.

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend of toereikend is.

Beëindiging van de behandeling kan ten allen tijden met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan deze eenzijdig beëindigen.

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.

Betalingswijze van de behandelingen is contant of achteraf via een factuur die binnen 14 dagen betaald moet worden.

De cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van praktijk Element. Zij kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld door schade als gevolg van door cliënt ondernomen handelingen eventueel voortvloeiend uit de begeleiding of de door de praktijk gegeven adviezen.

Datum ondertekening;………


Disclaimer

Praktijk Element onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis uit de natuurgeneeskunde en moeten als aanvulling op de reguliere medische inrichtingen, behandelingen en adviezen worden gezien, niet als vervanging hiervan.

Praktijk Element zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen. De therapeut zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen zonder dit met de huisarts te overleggen.





Praktijk Element - Sportlaan 42, 3971NC Driebergen - 06 47460959 - info@elementpraktijk.nl